Farabi Değişim Programı Mali Esas ve Usulleri

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN  KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, BU KAPSAMDA YAPILACAK ÖDEMELER İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Amaç ve kapsam
MADDE  1-  (1)  Bu  esas  ve  usuller,  yükseköğretim  kurumları  arasında  yurtiçi öğretim    
üyesi    ve    öğrenci    değişim    programlarının    desteklenmesi    amacıyla Yükseköğretim   
Kurulu   tarafından   yükseköğretim   kurumlarının   özel   hesaplarına aktarılan tutarların 
kullanımı, muhasebeleştirilmesi ve bu kapsamda yapılacak ödemeler ile diğer hususları belirlemek 
üzere hazırlanmıştır.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu esas ve usuller, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli 
cetvelin 70 inci sırası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3-   (1) Bu esas ve usullerde geçen;
a) Farabi Değişim Programı: Yükseköğretim kurumları arasında öğretim üyesi ve öğrenci değişim 
programını,
b)   Farabi   Değişim   Programı   Kurum   Koordinasyon   Ofisi:   Yükseköğretim kurumları 
bünyesinde oluşturulan ve Farabi Değişim Programına ilişkin kayıt ve idari işlemleri yürüten 
birimi,
c)  Farabi  Değişim  Programı  Kurum  Koordinatörü:  Farabi  Değişim  Programı Kurum    
Koordinasyon     Ofisinin     faaliyetlerinin     yükseköğretim     kurumu     adına 
yürütülmesinden   sorumlu   ve   yükseköğretim   kurumlarında   üst   yönetici   tarafından 
görevlendirilen personeli,
ç) Farabi Değişim Programı Öğrencisi: Farabi Değişim Programı kapsamında en az bir, en fazla iki 
yarıyıl eğitim-öğretim dönemini gidilen yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmeye hak kazanan 
öğrenciyi,
d)  Öğretim  Üyesi  Hareketliliği:  Öğretim  üyelerinin,  Farabi  Değişim  Programı kapsamında  
kendi  kurumu  ile  protokolü  olan  başka  bir  yükseköğretim  kurumunda gerçekleştirdikleri faaliyetleri,
e)   Muhasebe   Birimi:   Yükseköğretim   kurumlarında   muhasebe   işlemlerinin yürütüldüğü birimi,
f)  Muhasebe  Yetkilisi:  Muhasebe  biriminin  yönetiminden  ve  yetkili  mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi,
g) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
ğ) Yükseköğretim Kurumu: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerini ifade eder.

Başvuru ve değerlendirme
MADDE  4-  (1)  Yükseköğretim  kurumları,  bu  esas  ve  usuller  kapsamında yapılacak  
desteklerden  yararlanmak  amacıyla  1-15  Mayıs  günleri  arasında  YÖK’e başvuruda    
bulunabilirler.    Yükseköğretim    kurumları,    Farabi    Değişim    Programı

Protokollerinde yer alan programa katılabilecek öğrenci ve öğretim üyelerinin sayıları ile   
değişim   sürelerini   dikkate   alarak   başvurularını   yaparlar.   Bu   başvurular,   ilgili 
yükseköğretim kurumunun toplam öğrenci ve öğretim üyesi sayısı, ikili Farabi Değişim Programı  
Protokolleri,  bu  protokollerde  yer  alan  toplam  değişim  kontenjanları  ile  bir önceki yıla 
ilişkin değişim talebi ve gerçekleşen değişim oranları dikkate alınarak YÖK tarafından  
değerlendirilir  ve  uygun  görülen  başvurular  kabul  edilir.  YÖK,  mevcut imkanların  
yükseköğretim  kurumları  arasında  dağıtımında,  Farabi  Değişim  Programı Protokollerinin      
yükseköğretim      kurumları      arasında      dengeli      bir      şekilde gerçekleştirilmesini, 
 Farabi  Değişim  Programının  yükseköğretim  kurumları  arasında etkin  ve  verimli  bir  şekilde  
yürütülmesini  ve  yeni  kurulan  yükseköğretim  kurumları lehine değişimin teşvik edilmesini esas alır.
(2)   YÖK   alacağı   kararda,   aktarılacak   tutarın,   öğrenci   değişimine   katılan 
öğrencilere   ödenecek   burslar,   öğretim   üyelerine   ödenecek   ek   ders   ücretleri   ve 
harcırahlar,   değişimin   organizasyonu   giderleri   ile   diğer   harcamalar   arasındaki 
dağılımını da belirler.

Kaynak aktarımı
MADDE   5-   (1)   YÖK   bütçesinin   mevcut   veya   yeni   açılacak   tertiplerine kaydedilen 
ödenekten 4 üncü madde uyarınca desteklenmesine karar verilen başvurulara ilişkin  uygun  görülen  
tutarlar,  YÖK  bütçesine  gider  kaydedilmek  suretiyle  program yürütücüsü  yükseköğretim  
kurumunun  kamu  bankalarından  birinde  Farabi  Değişim Programı  Destek  Hesabı  adıyla  
açtıracağı  banka  hesabına  aktarılır.  Aktarılan  tutarlar, ilgili   yükseköğretim   kurumunun   
bütçesine   gelir   kaydedilmeksizin   açılacak   özel hesaplarda  izlenir.  Özel  hesaplarda   
izlenen   tutarlar,     yükseköğretim   kurumlarının Strateji    Geliştirme    Birimlerince    
açılmış    bulunan    diğer    banka    hesapları    ile ilişkilendirilmez.  Farabi  Değişim  
Programı  kapsamında  yapılacak  aktarmalara  ilişkin süreler YÖK tarafından belirlenir.

Özel hesaptan yapılacak harcamalar
MADDE  6-  (1)     Özel  hesaplarda  izlenen  tutarlar  sadece,  Farabi  Değişim Programı 
kapsamında, öğrenci değişimine katılan öğrencilere ödenecek burslar, öğretim üyelerine ödenecek ek 
ders ücretleri ve harcırahlar,   değişimin organizasyonu giderleri ile diğer harcamalarda kullanılır.

Özel hesabın kullanımı
MADDE 7- (1) Özel hesaptan yapılacak ödemelere ilişkin gider gerçekleştirme işlemleri,  Farabi  
Değişim  Programı   Kurum  Koordinasyon  Ofisi  tarafından  yerine getirilir.   Üst   yönetici   
tarafından   Farabi   Değişim   Programı   Kurum   Koordinasyon Ofisinde  görevli  personel  
arasından  belirlenen  gerçekleştirme  görevlisinin  imzasını müteakip  tahakkuk  eden  giderler,  
harcama  yetkilisi  olarak  Farabi  Değişim  Programı Kurum   Koordinatörünün   muhasebe   
birimine,   muhasebe   yetkilisinin   de   bankaya vereceği talimat üzerine ilgililer adına özel hesaptan ödenir.

Öğrenci bursları
MADDE  8-  (1)  Burslu  Farabi  Değişim  Programı  Öğrencisi  olma  hakkını kazananlara,   lisans   
öğrenimi   gören   öğrencilere   5102   sayılı   Yüksek   Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi 
Verilmesine İlişkin Kanuna göre ödenmekte olan aylık burs miktarının bir buçuk katı tutarında burs ödenir.
(2)  Burs  miktarının  %70’i  aylıklar  halinde  öğrenciye  ödenir.  Geri  kalan  burs miktarının   
toplamı   belirlenirken,   öğrenciye   verilen   Katılım   Belgesinde yer alan gerçekleşme  süresi  ve  öğrencinin  başarı  durumu  dikkate  alınır.  Öğrencinin  geri  kalan burs miktarının  ödemesi  yapılırken,  gerçekleşme  süresindeki  toplam  gün  sayısının Farabi  Değişim 
 Programı  dahilinde  normalde  gerçekleşmesi  gereken  gün  sayısına oranının,  öğrencinin  
başarılı  olduğu  derslerin  toplam  kredisinin  almakla  yükümlü olduğu derslerin toplam kredisine 
oranıyla çarpımından çıkan oran esas alınır. Katılım Belgesindeki gerçekleşme süresinin 
belirlenmesinde değişimin başlangıç ve bitiş günleri de dikkate alınır. Tam aya tamamlanamayan 
süreler için günlük burs ödemesi yapılır. Günlük ödeme miktarı, aylık ödeme miktarının otuzda biridir.

Öğretim üyelerine yapılacak ödemeler
MADDE 9- (1)   Öğretim üyelerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim 
Personel Kanunu ile diğer ilgili mevzuatta yer alan kısıtlamalara bağlı olmaksızın 2914 sayılı 
Kanunun 11 inci maddesinde unvanlar itibariyle belirlenen ek ders ücretinin 10 katını geçmemek 
üzere ekli 1 sayılı listede belirlenen ek ders ücreti ödenir.

(2)    Öğretim    üyelerine    yapılacak    ödemeler,    öğretim    üyelerinin    kendi 
yükseköğretim kurumlarının Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofislerine bildirdikleri  
hesap  numaralarına  aktarılarak  aylık  olarak  yapılır.  Öğretim  üyelerinin harcırahları, 6245 
sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde ödenir. Özel hesapta yer  alan  tutarların  
yetersizliği  durumunda,  öğretim  üyelerinin  talebi  halinde,  diğer hükümler aynı kalmak 
şartıyla, ödemesiz öğretim üyesi hareketliliği gerçekleştirilebilir. Aynı  memuriyet  mahallindeki  
Farabi  Değişim  Programı  faaliyetine  katılan  öğretim üyesi için Farabi Değişim Programı 
kapsamında ödeme yapılmaz.

Değişimin organizasyon giderleri
MADDE    10-(1)    Yükseköğretim    kurumları,    Farabi    Değişim    Programı kapsamında 
gerçekleştirilecek programlara ilişkin olarak ortak seminerler, ortak derece ve  ortak  diploma  
programları  gibi  değişimi  kolaylaştıracak  çalışmalar,  ortak  ders programlarının 
geliştirilmesi ve uyumlaştırılması, Farabi Değişim Programı kapsamında yer  alan  faaliyetlerin  
fiziki  ve  beşeri  altyapısının  geliştirilmesi  ile  Farabi  Değişim Programı  Kurum  
Koordinasyon  Ofislerinin  faaliyetlerinin  yürütülmesi  gibi  değişim organizasyon giderleri için 
gerekli mal ve hizmet alımlarını özel hesaptan karşılayabilir. Bu kapsamda yapılacak mal ve hizmet 
alımlarında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Muhasebeleştirme işlemleri ve belgeleri
MADDE 11- (1) Özel hesaba aktarılan tutarlar ile bunlardan yapılan harcamalar, bütçe gelir-gider 
hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin, emanet hesaplarda izlenir.  Emanet hesaplardan  yapılan  bütün 
 işlemlerde  Merkezi  Yönetim  Muhasebe  Yönetmeliği  eki muhasebe  işlem  fişi,  muhasebeleştirme  
belgesi  olarak  kullanılır.  Muhasebeleştirme belgelerinin  ekine  harcama  belgelerinin  asılları 
 eklenir.  Harcama  belgelerinin  onaylı nüshaları  da  Farabi  Değişim  Programı  Kurum  
Koordinasyon  Ofislerinde  muhafaza edilir.

Harcama belgeleri ve muhafazası
Madde  12-  (1)  Farabi  Değişim  Programı  kapsamında  yapılan  harcamaların belgelendirilmesinde, 
 Merkezi  Yönetim  Harcama  Belgeleri  Yönetmeliği  hükümleri kıyasen  uygulanır.  Farabi  Değişim  
Programı  faaliyetleri  ile  ilgili  her  türlü  işlem  ve harcamalara  ilişkin  belgelerin  
nüshaları,  ilgili  yükseköğretim  kurumu  Farabi  Değişim

Programı  Kurum  Koordinasyon  Ofislerinde  genel  hükümlere  göre  muhafaza  edilir  ve denetime 
hazır halde bulundurulur.

Aktarma ve iade
MADDE 13- (1) Özel hesaplarda izlenen tutarlar, 4 üncü madde uyarınca YÖK kararı  ile  belirlenen  
dağılıma  uygun  olarak  harcanır.  Ancak,  söz  konusu  dağılımda öğrenci  değişimi  ile  öğretim  
üyesi  hareketliliği  için  belirlenen  ve  aktarma  amacı doğrultusunda    kullanılamayacağı    
anlaşılan    tutarlar    arasında    ve    diğer    gider kalemlerinden bu gider kalemlerine üst 
yöneticinin onayı ile aktarma yapılabilir.  Farabi Değişim Programı kapsamında özel hesapta izlenen 
tutarlardan program süresi sonunda kullanılmayan tutarlar, YÖK’ün ilgili hesaplarına iade edilir.

Sorumluluk
MADDE  14-  (1)  Yükseköğretim  kurumları,  bu  esas  ve  usullerde  kendisine verilen  görevlerin  
mevzuata  uygun  olarak  ve  etkin  bir  şekilde  yürütülmesinden  ve YÖK’e gerekli bilgi akışının 
sağlanmasından sorumludur.

Raporlama
MADDE    15-    (1)    Yükseköğretim   kurumları,   Farabi   Değişim    Programı faaliyetlerine 
ilişkin olarak her bir eğitim-öğretim yılı içinde bir ara, bir de nihai raporu YÖK’e sunmakla 
yükümlüdürler.

Ara rapor
MADDE  16-  (1)  Ara  raporda,  bir  eğitim-öğretim  dönemini  kapsayan  sürede Farabi  Değişim  
Programına  katılan  veya  katılması  beklenen  tüm  öğrenci  ve  öğretim üyelerinin  bildirilmesi  
zorunludur.  Bu  rapor,  ilgili  dönem  süresince  gerçekleştirilen Farabi  Değişim  Programı  
Protokolleri,  bu  protokollerde  yer  alan  faaliyetler,  öğretim üyesi ve öğrenci kontenjanları 
ile ilgili eğitim-öğretim yılı içinde ön kabul ya da kesin kabul yapılan bütün öğrenci ve öğretim 
üyesi sayılarını içerir. Ara raporlar, 15 Mart’a kadar YÖK’e teslim edilir.

Nihai rapor
MADDE   17-   (1)   Yükseköğretim   kurumları,   gerçekleştirdikleri   yıllık   tüm faaliyetleri  
içeren  kurumsal  nihai  raporlarını  15  Eylül  tarihine  kadar  YÖK’e  sunarlar. Bu raporlarda, 
programa katılan öğretim üyesi ve öğrencilere ilişkin ayrıntılı bilgiler ile gerçekleştirilen  tüm  
harcama  ve  ödemelere  ilişkin  ayrıntılı  bilgiler  yer  alır.  Raporlar ilgili  yükseköğretim  
kurumunun  Farabi  Değişim  Programı  Kurum  Koordinatörleri tarafından da imzalanmış olarak, 
yazılı ve elektronik ortamda YÖK’e iletilir. Raporlarda eksiklik ya da tutarsızlık olması 
durumunda, bilgilerin doğrulanması veya düzeltilmesi istenir.  YÖK’e  sunulacak  nihai  raporda  
yer  alan  bilgilerde  (kişisel  bilgiler,  faaliyete ilişkin  bilgiler  ve  ödenek  miktarı  
bilgileri)  30  Eylül  gününden  sonra  herhangi  bir değişiklik  yapılamaz.  Raporların  son  
gönderilme  tarihleri,  YÖK  tarafından  gerekli görülmesi   halinde   değiştirilebilir   ve   bu   
durum   15   gün   içerisinde   yükseköğretim kurumlarına bildirilir.

Denetim
MADDE 18- (1) Bu esas ve usuller kapsamında yapılan harcamalar, 5018 sayılı Kamu   Mali   Yönetimi  
 ve   Kontrol   Kanununa   göre   denetlenir.   Farabi   Değişim Programının uygulanmasına ilişkin 
olarak yükseköğretim kurumunca yapılan iç denetim sonucunda bu esas ve usullere aykırılık teşkil 
eden bir hususun tespiti halinde bu durum,

ilgili  yükseköğretim  kurumu  tarafından  YÖK’e  iletilir.  Farabi  Değişim  Programının 
yükseköğretim  kurumlarındaki  uygulamaları,  gerek  görülmesi  halinde  ayrıca  YÖK tarafından 
denetlenebilir. Farabi Değişim Programı faaliyetlerinde, Türk Ceza Kanunu açısından    suç    
teşkil    eden    fiillerin    tespiti    halinde,    görevliler    hakkında    ilgili 
yükseköğretim kurumu tarafından genel hükümlere göre işlem yapılır.
(2)  Bu  esas  ve  usuller  kapsamında  yapılan  harcamalar  Sayıştay  denetimine tabidir.

Yürürlük
MADDE 19- (1) Bu esas ve usuller, 1/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere imzalandığı 
tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 20- (1) Bu esas ve usulleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.

T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanı                        T.C. Maliye Bakanlığı Müsteşarı

1 SAYILI LİSTE (EK DERS ÜCRETİ)

 

Sıra No

3 KAT EK DERS ÜCRETİ ÖDENECEK İLLER

 

Sıra No

5 KAT EK DERS ÜCRETİ ÖDENECEK İLLER

 

Sıra No

8 KAT EK DERS ÜCRETİ ÖDENECEK İLLER

1

İSTANBUL

1

KIRKLARELİ

1

ARTVİN

2

ANKARA

2

BİLECİK

2

TUNCELİ

3

İZMİR

3

KARABÜK

3

BAYBURT

4

KOCAELİ

4

UŞAK

4

KARS

5

BURSA

5

BURDUR

5

IĞDIR

6

ESKİŞEHİR

6

NEVŞEHİR

6

BATMAN

7

TEKİRDAĞ

7

KARAMAN

7

GÜMÜŞHANE

8

ADANA

8

RİZE

8

MARDİN

9

YALOVA

9

AMASYA

9

SİİRT

10

ANTALYA

10

KIRŞEHİR

10

ARDAHAN

11

DENİZLİ

11

ÇORUM

11

BİNGÖL

12

MUĞLA

12

OSMANİYE

12

HAKKARİ

13

BOLU

13

NİĞDE

13

ŞIRNAK

14

BALIKESİR

14

GİRESUN

14

BİTLİS

15

EDİRNE

15

KASTAMONU

15

AĞRI

16

MERSİN

16

KİLİS

16

MUŞ

17

KAYSERİ

17

BARTIN

17

ADIYAMAN

18

GAZİANTEP

18

SİNOP

 

 

19

ZONGULDAK

19

ERZİNCAN

 

 

20

AYDIN

20

ÇANKIRI

 

 

21

SAKARYA

21

TOKAT

 

 

22

ÇANAKKALE

22

ORDU

 

 

23

MANİSA

23

YOZGAT

 

 

24

KONYA

24

ERZURUM

 

 

25

ISPARTA

25

DİYARBAKIR

 

 

26

HATAY

26

ŞANLIURFA

 

 

27

SAMSUN

27

VAN

 

 

28

KIRIKKALE

 

 

 

 

29

ELAZIĞ

 

 

 

 

30

TRABZON

 

 

 

 

31

KÜTAHYA

 

 

 

 

32

MALATYA

 

 

 

 

33

AFYON

 

 

 

 

34

DÜZCE

 

 

 

 

35

KAHRAMANMARAŞ

 

 

 

 

36

SİVAS

 

 

 

 

37

AKSARAY