Farabi Yönetmeliği

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç

MADDE  1  –  (1)  Bu  Yönetmeliğin  amacı,  Yükseköğretim  Kurumları  Arasında  Öğrenci  ve  
Öğretim  Üyesi Değişim Programının işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2– (1) Bu Yönetmelik, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, 
lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında 
öğrenci ve öğretim üyesi değişim esaslarını kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci, 10 
uncu ve 65 inci maddeleri hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemini,
b)  Farabi  Değişim  Programı:  Yükseköğretim  Kurumları  Arasında  Öğrenci  ve  Öğretim  Üyesi  
Değişim Programını,
c)  Farabi  Değişim  Programı  Kurum  Koordinasyon  Ofisi:  Yükseköğretim  kurumlarında  Farabi  
Değişim Programına ilişkin işlemleri yürütmekle görevli birimi,
ç)  Farabi Değişim Programı  Kurum Koordinatörü: Farabi Değişim Programı  Kurum Koordinasyon 
Ofisinin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, yükseköğretim 
kurumlarının en yüksek kurum amiri veya yardımcısına doğrudan bağlı personeli,
d)  Farabi  Değişim  Programı  Öğrencisi:  Farabi  Değişim  Programı  kapsamında  yükseköğretim  
kurumları arasında gerçekleştirilen Farabi Değişim Programı Protokolü kapsamınca öğreniminin en az 
bir, en fazla iki yarıyılını, başka bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirmeye hak kazanan öğrenciyi,
e) Öğretim Üyesi Hareketliliği: Öğretim üyelerinin, Farabi Değişim Programı kapsamında kendi kurumu 
ile protokolü olan bir başka yükseköğretim kurumunda gerçekleştirdikleri faaliyetleri,
f) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
g) Yükseköğretim Kurumu: Üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Farabi Değişim Programı Protokolü, Faaliyet Geçerlilik Dönemi,
İlke ve Belgeler

Ortak kurumlar ve protokoller
MADDE  5  –  (1)  Farabi  Değişim  Programı  iki  yükseköğretim  kurumu  arasında  imzalanan  
Farabi  Değişim Programı  Protokolü  ile  gerçekleştirilir.  İmzacı  kurumlar,  Farabi  Değişim  
Programı  Protokolü  ile  kendi  aralarında Farabi  Değişim  Programı  kapsamında  ortak  
faaliyetler  ve  programlar  gerçekleştirme  konusunda  işbirliği  yapmayı taahhüt ederler. YÖK,  
Farabi Değişim Programı  protokollerinin yükseköğretim kurumları  arasında dengeli ve  etkin 
dağılımının sağlanması için gerekli tedbirleri alır.
Faaliyet geçerlilik dönemi
MADDE  6  –  (1)  Yükseköğretim  kurumları,  her  eğitim-öğretim  yılı  için  Farabi  Değişim  
Programı  ile  ilgili ödenek  talebinde  bulunurlar.  Yükseköğretim  kurumları  kendilerine  tahsis 
 edilen  tutarları,  ilgili  eğitim-öğretim  yılı içinde (1 Eylül-31 Ağustos arasında) kullanırlar.
Tarafsızlık ve şeffaflık
MADDE 7 – (1) Yükseköğretim kurumları, Farabi Değişim Programının bütün öğrenci ve öğretim 
üyelerine duyurulması ve katılımcıların belirlenmesine ilişkin işlemleri şeffaflık ve tarafsızlık 
ilkelerine uygun olarak yürütür.

Farabi değişim programı belgeleri
MADDE 8 – (1) Farabi Değişim Programına ilişkin bilgi, belge ve dokümanlar yükseköğretim 
kurumlarının Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofislerince saklanır.
(2) Belgelerin örnekleri YÖK tarafından hazırlanır ve kurumun İnternet sayfasında yayımlanır. 
Yükseköğretim kurumları bu belgelere, faaliyetlere ilişkin istenen bilgilerle kendi kurumlarına ait 
bilgi ve logoları ekleyebilirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci Değişimi

Öğrenci değişimi esasları
MADDE  9  –  (1)  Farabi  Değişim  Programı  kapsamında  öğrenci  değişimine  yükseköğretim  
kurumlarında kayıtlı öğrenciler katılabilir. Değişim, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin 
öğreniminin bir bölümünü Farabi Değişim  Programı  Protokolü  uyarınca  başka  bir  yükseköğretim  
kurumunda  sürdürmesini  içerir.  Öğrenci  değişimi süresi, en az bir en fazla iki yarıyılı kapsar.
(2)  Ön  lisans  ve  lisans  programlarının  hazırlık  ve  birinci  sınıfında  okuyan  öğrenciler,  
Farabi  Değişim Programından  yararlanamaz.  Yüksek  lisans  ve  doktora  öğrencileri,  hazırlık  
ve  bilimsel  hazırlık  dönemleri  ile  esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan 
yararlanamazlar.
(3) Öğrencilerin, ortak bir kredi sistemi çerçevesinde belirlenen kredilere dayalı ders yükleri, 
kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az 
olamaz. Değişimde ders sayısı değil,  derslerin  kredileri  dikkate  alınır.  Yükseköğretim  
kurumlarının  imzaladıkları  protokolde  mutabık  kalınması şartıyla, öğrenci değişiminde ulusal 
kredilendirme sistemi yanında AKTS kredilendirme sistemi de esas alınabilir.
(4) İlgili bölüm sorumluları, öğrencilerin kendi yükseköğretim kurumlarında aldıkları veya 
alacakları dersler nedeniyle ortaya çıkabilecek ders tekrarlarının önlenmesi, değişim döneminde 
kendi kurumlarında alacakları derslerle gidecekleri kurumda alacakları derslerin eşleştirilmesi 
konuları ile öğrencilerin değişim süresince kredi, ders, dönem veya  yıl  kaybına  uğramaması  için 
 gerekli  tedbirleri  alır.  Bu  amaçla  kredilerin  tamamlanmasında  ders  tekrarlarının önlenmesi 
 amacıyla,  gidilen  yükseköğretim  kurumunun  alt  ve  üst  sınıflarından  da  dersler  
seçilebilir.  Değişim Programı Protokolünde derslerin kredileri ile derslerin hangi derslere denk 
sayılacağı önceden belirlenir. Denklikler, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından 
onaylanır. Değişim Programından yararlanan öğrencilerin başarılı oldukları dersler, kayıtlı 
oldukları yükseköğretim kurumlarının ders çizelgelerinde (transkript) yazılı olarak belirtilir.
Öğrenci değişim ilanları
MADDE 10 – (1) Yükseköğretim kurumları, yapmış oldukları Farabi Değişim Programı Protokollerini 
kendi İnternet sayfalarında ilan eder ve bu protokollerle belirlenmiş kontenjan dâhilinde başvuru 
çağrısı yapar. Bu ilanlarda, başvuru  koşulları,  Farabi  Değişim  Programı  öğrenim  hareketliliği 
 ve  başvuru  süreci  hakkında  bilgilere  yer  verilir. İlanda aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
a) Kimlerin başvuruda bulunabileceği,
b) Asıl ve yedek kontenjanlar ayrı ayrı belirtilmek üzere toplam kontenjan,
c) Başvurabilmek için gerekli akademik ortalama ve varsa yabancı dil puanı, ç) Başvuruda teslim 
edilmesi gereken belgeler ve formlar,
d) İlk ve son günü açıkça belirtilen başvuru tarihleri.
(2) Süresi içinde yapılan bütün başvurular, ilgili yükseköğretim kurumunun Farabi Değişim Programı 
Kurum Koordinatörlüğü   tarafından   kaydedilir   ve   başvuru   süresi   tamamlandıktan   sonra   
Uygunluk   Denetim   Belgesi hazırlanarak tüm başvurular gözden geçirilir.
(3) Yükseköğretim kurumları her bir yarıyıl için bir başvuru ilanı yayınlar. Birinci ilan 15 Mart, 
ikinci ilan ise
15  Ekim  tarihinden  önce  yapılır.  Bir  sonraki  yarıyılın  değişim  işlemleri,  ilanın  
yayınlandığı  yarıyıl  bitmeden tamamlanır.
Öğrenci başvuru şartları
MADDE 11 – (1) Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilmek için başvuran öğrencilerde aranacak 
asgarî
şartlar şunlardır:
a) Öğrencinin, örgün eğitim verilen yükseköğretim programlarında kayıtlı ön lisans, lisans, yüksek 
lisans ve doktora öğrencisi olması,
b) Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4 olması,
c) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.5/4 olması.
100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıklarında, bu konuya ilişkin YÖK kararları esas alınır.

Başvuruların değerlendirilmesi ve öğrenci seçimi
MADDE  12  –  (1)  Yükseköğretim  kurumu  burs  vereceği  öğrenci  sayısını,  bu  amaçla  YÖK  
tarafından kendisine tahsis edilen tutarlara uygun olarak belirler. Yükseköğretim kurumları, Farabi 
Değişim Programı Protokolü imzalamadan, Farabi Değişim Programına katılmak üzere öğrenci 
seçemezler.
(2)   Gidilecek   yükseköğretim   kurumunun   eğitim   dili   Türkçe   ise,   değerlendirmede,   
başvurusu   geçerli öğrencilerin not ortalamaları dikkate alınır ve her bir program için not 
ortalamaları sıralanarak seçim yapılır. Gidilecek yükseköğretim  kurumu  tamamen  ya  da  kısmen  
yabancı  dilde  eğitim-öğretim  yapıyor  ise,  değerlendirmede  başvuru şartlarına sahip, başvuruda 
bulunan öğrencinin not ortalamasının % 50’si ile eğitimde kullanılan yabancı dile ilişkin 
seviyesini  gösteren  yabancı  dil  puanlarının  %  50’sinin  toplamı  dikkate  alınarak,  her  bir 
 program  için  öğrencilerin ağırlıklı not ortalaması sıralanarak seçim gerçekleştirilir.
(3)  Yükseköğretim  kurumları,  gidilecek  yükseköğretim  kurumunda  dersler  kısmen  ya  da  
tamamen  yabancı dilde ise, Farabi Değişim Programına başvuran öğrencilerden, ÖSYM tarafından 
yapılan merkezi bir yabancı dil sınavı ya da üniversiteler arasında imzalanan protokolde belirlenen 
bir yabancı  dil  sınavı  sonuç belgesi isterler. Ulusal ve uluslararası yabancı dil belgelerinin 
eşdeğerlikleri konusunda YÖK kararları esas alınır.
(4)  Başvuran  bütün  öğrencileri  içerecek  ve  değerlendirmeye  tabi  tutuldukları  alanlarda  
aldıkları  puanları gösterecek şekilde hazırlanan başvuru sonuç listesi, yükseköğretim kurumunun 
İnternet sayfasında yayınlanır.
(5) Seçildiği halde değişim programına katılma hakkından feragat etmek isteyen öğrenciler, feragat 
dilekçesi verir.   Hastalık,   kaza   ve   benzeri   mazeret   nedenlerine   bağlı   olarak   
değişimden   faydalanamayan   ve   mazereti yükseköğretim  kurumunca  uygun  görülen  öğrenciler,  
mazeretleri  sona  erdikten sonra  programdan  faydalanabilirler. Bu öğrencilerin mazeret durumu, 
belgelendirilerek dosyasında saklanır.
Akademik tanınırlık
MADDE 13 – (1) Yükseköğretim kurumları, gidilen kurumda geçirilen eğitim-öğretim dönemi 
faaliyetlerine tam  tanınırlık  sağlar.  Öğrenim  hareketliliği  başlamadan  önce  tanımlanmış  
derslerle  ilgili  program,  tüm  taraflarca Öğrenim Protokolü imzalanması suretiyle yazılı olarak 
teyit edilir. Yükseköğretim kurumları, tarafı olduğu protokolde belirtilen dersleri tanır ve 
derslerin tanınması konusunda gerekli tedbirleri alır.
Öğrenci değişim belgeleri
MADDE 14 – (1) Değişime başlanmadan önce, öğrenci dosyasında bulunması gereken belgeler şunlardır:
a) Öğrenci başvuru belgesi,
b) Not çizelgesi,
c) Yabancı dil düzeyini gösteren belge (gidilecek yükseköğretim kurumunda dersler kısmen ya da 
tamamen yabancı dilde ise),
ç)  Öğrenci  ile  yükseköğretim  kurumu  arasında  imzalanan  sözleşme  (Farabi  Değişim  Programı  
Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi).
(2) Değişim sürecinin sonunda öğrenci, gidilen yükseköğretim kurumunda geçirdiği eğitim dönemine 
ilişkin not çizelgesi, katılım belgesi ve öğrenci nihai raporunu, en geç 15 gün içinde kendi 
yükseköğretim kurumuna teslim etmelidir. Yükseköğretim kurumu, öğrencilerin eksik veya hatalı 
evraklarının tamamlanması veya düzeltilmesi için 15 günden  fazla  olmamak  üzere  ek  süre  verir. 
 Süresi  içinde  belgeleri  tam  olarak  teslim  etmemesi  halinde,  öğrencinin işlemleri geçersiz 
sayılır ve kendisine yapılan ödemelerin iadesi istenir.
Yükümlülük sözleşmesi
MADDE 15 – (1) Farabi Değişim Programı Yükümlülük Sözleşmesi, değişimi gerçekleştiren yükseköğretim 
kurumu  ile  öğrenci  arasında  imzalanan  ve  değişimin  süresi,  burs  miktarı  ve  diğer  
ödemelere  ilişkin  bilgilerle öğrencinin  yükümlülüklerini  yerine  getirmemesi  durumunda  
sorumlulukları  gibi  benzeri  hususları  ihtiva  eden  bir sözleşmedir.
Öğrenim protokolü
MADDE 16 – (1) Öğrenim Protokolü, değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumları arasında 
imzalanan ve değişim dönemi başlamadan önce tanımlanmış ders programı ve bu derslere ilişkin 
kredileri içeren protokoldür. Bu protokolde ilgili öğrencinin gidilen kurumda alacağı dersler ve 
kredileri açıkça belirtilir. Öğrenci bu dersleri uygun bulduğunu ve takip edeceğini imza ile beyan 
eder. Gönderen yükseköğretim kurumu da bu protokolle alınan derslerin kabul edildiğini taahhüt 
eder. Öğrenim Protokolünde ayrıca öğrencinin hangi derslerinin yerine hangi dersleri alacağı ve  
kredileri  de  belirtilir.  Derslerin  denklikleri  ilgili  akademik  birimin  yönetim  kurulu  
tarafından  onaylanır.  Bu protokolle  kabul  edilen  öğrenim  programı,  öğrencinin  hâlihazırda  
öğrenim  gördüğü  programın  amacına  yönelik olmalıdır.                                                                                                                                                                                  

(2)   Öğrenim   Protokolü,   gönderen   ve   gidilen   yükseköğretim   kurumu   yetkililerince   
değişimden   önce imzalanarak kayıt altına alınır. Öğrenim Protokolü, üç nüsha halinde düzenlenir 
ve öğrenci dâhil tarafların her birinde birer  nüsha  saklanır.  Öğrenim  Protokolü,  ilgili  bölüm 
 başkanları  ile  Farabi  Değişim  Programı  Protokolü  yapan yükseköğretim   kurumlarının   üst   
yöneticileri   veya   imzaya   yetkili   kılınmış   Farabi   Değişim   Programı   Kurum 
Koordinatörleri  tarafından  da  imzalanır.  Öğrenim  protokolünde  çeşitli  nedenlerle  yapılacak  
olan  değişikliklerin  ise, öğrencinin gittiği yükseköğretim kurumunda akademik dönemin başlamasını 
takiben en geç 30 gün içinde yapılmış olması  ve  bu  belgenin  öğrenci,  öğrenciyi  gönderen  
yükseköğretim  kurumu  ve  öğrencinin  gittiği  yükseköğretim kurumu yetkilileri tarafından 
onaylanması gerekir. Bu süre hiçbir şekilde gidilen öğretim kurumundaki Farabi Değişim Programı 
öğrencisinin de katılmak zorunda olduğu sınav tarihlerinden sonra olamaz.
(3)  Öğrenci,  Öğrenim  Protokolünde  belirtilen  ve  başarılı  olduğu  bir  dersten  tekrar  
sınava  giremez  veya yeniden bu dersi alamaz. Değişim programı sonunda başarılı olunan tüm dersler 
Diploma Ekinde belirtilir.
Öğrenci kabul belgesi
MADDE  17  –  (1)  Gidilecek  yükseköğretim  kurumu,  Öğrenim  Protokolünün  imzalanmasından  
sonra,  bir nüshası  ilgili  öğrenciye  diğer  nüshası  gönderen  yükseköğretim  kurumuna  verilmek 
 üzere,  ilgili  öğrencinin  Farabi Değişim Programı öğrencisi olarak kabul edildiğini gösteren 
onaylı ve imzalı bir Farabi Değişim Programı Öğrenci Kabul Belgesi hazırlar.
Öğrenci beyannamesi
MADDE  18  –  (1)  Farabi  Değişim  Programı  Öğrenci  Beyannamesi,  öğrencinin  Farabi  Değişim  
Programı süresince  sahip  olduğu  hak  ve  yükümlülüklerinin  yazılı  olduğu  bir  belgedir.  Bu  
belge,  Farabi  Değişim  Programı öğrencisi olmaya hak kazanan tüm öğrencilere imza karşılığı 
teslim edilir.
Öğrenci nihaî raporu
MADDE 19 – (1) Öğrenci Nihaî Raporu, değişim dönemi tamamlandığında, öğrencinin faaliyetine ilişkin 
özet bilgileri ve öğrencinin değerlendirmelerini içeren belgedir.
Katılım belgesi
MADDE  20  –  (1)  Katılım  Belgesi,  eğitim-öğretim  faaliyetinin  gerçekleştirildiği  
yükseköğretim  kurumu tarafından  hazırlanarak  öğrencinin  öğrenime  başlangıç  ve  bitiş  
süresini  teyit  eden,  imzalı  ve  mühürlü  bir  belgedir. Öğrencilerin bursları, bu belgede 
belirtilen tarihler dikkate alınarak hesaplanır.
Ders tekrarı
MADDE 21 – (1) Öğrenciler, Farabi Değişim Programı öğrencisi olarak gittikleri yükseköğretim 
kurumunda almaları gereken derslerden her ne sebeple olursa olsun başarısız olmaları durumunda, 
ilgili dersin tekrarını, öğrenci olarak kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda yaparlar. Ders 
tekrarı, öğrencinin Öğrenim Protokolünde denkliği kabul edilen dersi tekrar etmesi suretiyle 
yapılır. Gidilen yükseköğretim kurumlarında ders tekrarı yapılamaz. Öğrenci, kendi yükseköğretim 
kurumuna döndükten sonra, Öğrenim Protokolünde denkliği kabul edilmemiş herhangi bir dersi, tekrar 
dersi olarak alamaz.
Öğrenci yükümlülüğü
MADDE  22  –  (1)  Gidilecek  yükseköğretim  kurumundan  kabul  belgesi  alan  öğrenciler,  Farabi  
Değişim Programı   öğrencisi   yükümlülüklerini   üstlenmiş   sayılırlar.   Kabul   belgesi   
aldığı   halde   gidilecek   yükseköğretim kurumunda   mazeretsiz   olarak   öğrenime   başlamadığı 
  tespit   edilen   öğrencilerin   bursları   kesilir.   Varsa   yapılan ödemelerin  iadesi  talep  
edilir.  Bu  durumdaki  öğrenciler  hiçbir  eğitim  kademesinde  bir  daha  burslu  ya  da  burssuz 
Farabi Değişim Programı öğrencisi olamazlar.
(2)  Kabul  Belgesi  almış  Farabi  Değişim  Programı  öğrencileri  kayıtlı  oldukları  
yükseköğretim  kurumunda süresi içerisinde kayıtlarını yenilemekle yükümlü oldukları gibi, kayıt 
yenileme döneminde gidecekleri yükseköğretim kurumlarına  da  kayıtlarını  yaptırırlar.  
Öğrencilerin  kayıtları,  gidilen  yükseköğretim  kurumunun  Farabi  Değişim Programı  Kurum  
Koordinasyon  Ofislerince  yapılır  ve  ilgili  öğrenciye  ilişkin  belgeler  ile  sınav  
sonuçlarına  ilişkin kayıtlar bu ofislerce tutulur.
Disiplin suçları
MADDE 23 – (1) Öğrenciler, değişim süresince gidilen yükseköğretim kurumunun disiplin kurallarına 
uymak zorundadırlar.  Öğrencilerin  değişim  süresi  içinde  disiplin  kovuşturmasına  neden  olan  
eylem  ve  işlemleri  ile  ilgili soruşturma,  gidilen  yükseköğretim  kurumu  tarafından  
yürütülür.  Öğrencinin  kayıtlı  olduğu  kendi  yükseköğretim kurumu soruşturmanın sonuçları 
hakkında bilgilendirilir. Soruşturma sonucunda ceza verilmesi ve bu cezanın gidilen yükseköğretim  
kurumunda  kalınan  süre  içinde  uygulama  imkânının  olmaması  durumunda,  ceza  öğrencinin  
kayıtlı olduğu kendi yükseköğretim kurumu tarafından uygulanır.

İkinci kez öğrenci değişimi faaliyeti
MADDE  24  –  (1)  Öğrenciler  her  bir  eğitim  öğretim  kademesinde  birer  defa  Farabi  Değişim 
 Programı değişimine  katılabilirler.  Ancak,  bir  öğrenci  öğrenim  hayatı  boyunca  sadece  bir  
defa  ve  bir  dönem  burslu  Farabi Değişim Programı öğrencisi olabilir.
Özel burslu ya da burssuz öğrenci değişimi
MADDE   25   –   (1)   Öğrenci   değişimi   için   kendilerine   ayrılan   ödeneğin   yetersiz   
kalması   durumunda, yükseköğretim  kurumları,  Farabi  Değişim  Programı  protokollerinde  değişim 
 için  yeterli  öğrenci  kontenjanları bulunması  şartıyla,  kendi  imkânlarını  ya  da  başka  
kaynakları  kullanarak  öğrenci  değişimini  özel  burslar  yoluyla gerçekleştirebilecekleri   gibi 
  talep   olması   durumunda   burssuz   olarak   öğrencilerin   Farabi   Değişim   Programı 
faaliyetlerinden yararlanmasını da sağlayabilirler. Özel burslu ya da burssuz Farabi Değişim 
Programı öğrencileri için de bu Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
Aynı şehirdeki kurumlar arasında öğrenci değişimi
MADDE  26  –  (1)  Aynı  memuriyet  mahalli  sınırları  içinde  bulunan  yükseköğretim  kurumları  
da,  Farabi Değişim Programından yararlanabilirler. Ancak, öğrencilere Farabi Değişim Programı 
bursu verilemez ya da başka bir ödeme yapılamaz.
Öğrenim giderleri
MADDE 27 – (1) Öğrenciler Farabi Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi 
yükseköğretim kurumlarına  kayıtlarını  yaptırarak  öğrenci  katkı  paylarını  ödemeye  devam  
ederler.  Değişime  katılan  öğrenciler kayıtlarını donduramazlar. Öğrenci, değişim programı 
çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca öğrenci katkı payı ödemez.
(2) Farabi Değişim Programı kapsamında gelen öğrenci, gidilen yükseköğretim kurumu öğrencilerinin, 
öğrenci katkı payı dışındaki mali yükümlülüklerine tabidir.
Diğer burslar ve krediler
MADDE 28 – (1) Farabi Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde 
aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğretim Üyesi Hareketliliği Öğretim üyesi hareketliliği ve kapsamı
MADDE 29 – (1) Yükseköğretim kurumlarında görev yapan tüm öğretim üyeleri öğretim üyesi 
hareketliliğine katılabilirler.  Bu  hareketlilik,  bir  yükseköğretim  kurumunda  görevli  öğretim 
 üyesinin,  bir  başka  yükseköğretim kurumunda gerçekleştireceği eğitim-öğretim faaliyetlerini 
kapsar.
Öğretim üyelerinin belirlenmesi
MADDE 30 – (1) İmzalanan tüm Farabi Değişim Programı Protokolleri ve kontenjanlar ilgili 
yükseköğretim kurumunun İnternet sayfasında ilan edilerek, bu faaliyete katılmak isteyen öğretim 
üyeleri için başvuru çağrısı yapılır. İlanlarda başvuru süreci ve yapılacak ödemeler hakkında bilgi 
verilir. İlanlar, 15 günden az olmamak üzere İnternet sayfasında yayınlanır. Öğretim üyesi 
hareketliliği kapsamındaki tüm başvurular ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar alınır. 
Yükseköğretim kurumu aynı eğitim-öğretim yılı için birden fazla ilan ve son başvuru tarihi 
belirleyebilir. Tüm   başvurular,   yükseköğretim   kurumu   tarafından   kayıt   altına   alınır   
ve   Farabi   Değişim   Programı   Kurum Koordinasyon Ofisinde saklanır.
(2)  Öğretim  üyesi  hareketliliğine  ilişkin  esas  belge,  programa  katılan  öğretim  üyesi  
tarafından  hazırlanan, Öğretim  Üyesi  Hareketliliği  Programıdır.  Söz  konusu  Programda,  
öğretim  üyesinin  yapacağı  faaliyet  ayrıntılı  bir şekilde belirtilir. Bu Program, öğretim 
üyesinin kendi kurumu ile gidilen kurumun ilgili akademik biriminin yönetim kurulları  tarafından  
onaylanır.  Öğretim  Üyesi  Hareketliliği  Programı,  uygulanmaya  başlamadan  en  az  15  gün  
önce Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofislerine teslim edilir.
(3) Bu Programda, öğretim üyesinin mevcut bölümünün yer aldığı Farabi Değişim Programı Protokolü 
sayısı ile gidilen yükseköğretim kurumunun eğitim dili kısmen veya tamamen yabancı bir dilde ise, 
ders verecek öğretim üyesinin   yabancı   dil   düzeyi   gibi   özel   durumlara   öncelik   
verilir.   Ayrıca,   daha   önce   öğretim   üyesi   değişim faaliyetlerinde yer almayan öğretim 
üyelerinden gelen başvurulara öncelik tanınır.
(4)   Yükseköğretim   kurumu,   Farabi   Değişim   Programı   Kurum   Koordinasyon   Ofisleri   
değerlendirme sonuçlarını ilan eder. Faaliyet dönemi sonunda sonuçlar, faaliyetleri gerçekleştiren 
öğretim üyeleri tarafından YÖK’e rapor edilir.

Öğretim üyesi hareketliliğinin süresi
MADDE 31 – (1) Öğretim üyesi hareketliliği süresi, bir eğitim-öğretim yılı içinde en az bir, en çok 
iki yarıyıl olabilir. Bu faaliyet, yaz okulu programlarını da kapsar.
Öğretim üyesi hareketliliği belgeleri
MADDE 32 – (1) Faaliyete katılan öğretim üyeleri, faaliyet sonrası eğitim-öğretim programının 
süresini de belirtecek  şekilde  gidilen  yükseköğretim  kurumunca  hazırlanan  imzalı  ve  mühürlü 
 Faaliyet  Katılım  Belgesi  ile kendileri tarafından hazırlanan Öğretim Üyesi Hareketliliği Nihai 
Raporunu, faaliyetin tamamlanmasından sonra en geç 15 gün içinde kendi kurumlarının Farabi Değişim 
Programı Kurum Koordinasyon Ofisine teslim ederler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Değişimin Organizasyonu


Değişimin organizasyonu
MADDE 33 – (1) Yükseköğretim kurumlarının Farabi Değişim Programı faaliyetlerine ilişkin iş ve 
işlemler, Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisleri tarafından yürütülür. Yükseköğretim 
kurumları, üst yöneticisi veya  yardımcılarına  doğrudan  bağlı  bir  Farabi  Değişim  Programı  
Kurum  Koordinatörü  görevlendirirler.  Ofisin oluşturulması ve kurum koordinatörünün 
görevlendirilmesinde yükseköğretim kurumları, ofislerin ve personelin etkin kullanımı ile 
faaliyetlerde eşgüdüm ve bütünlüğün sağlanması amacıyla, Farabi Değişim Programı faaliyetlerini 
başka ulusal  ya  da  uluslararası  değişim  programlarıyla  birlikte  yürütebilir.  Kurum  
Koordinatörüne  bağlı  olarak  birim koordinatörleri    de    belirlenebilir.    Farabi    Değişim  
  Programı    faaliyetlerinin    yükseköğretim    kurumu    adına yürütülmesinden kurum 
koordinatörü sorumludur.
Değişim talebi
MADDE  34  –  (1)  Yükseköğretim  kurumları  değişime  ilişkin  taleplerini  Farabi  Değişim  
Programı  Kurum Koordinasyon   Ofisleri   aracılığıyla,   1-15   Mayıs   günleri   arasında   YÖK’e 
  iletirler.   Yükseköğretim   kurumları, gerçekleştirdikleri  Farabi  Değişim  Programı  
protokollerinde  yer  alan  programa  katılabilecek  öğrenci  ve  öğretim üyelerinin sayıları ile 
değişim sürelerini dikkate alarak talepte bulunurlar. Bu talepler, ilgili yükseköğretim kurumunun 
toplam öğrenci ve öğretim üyesi sayısı, ilgili kurumun ikili Farabi Değişim Programı protokolleri, 
bu protokollerde yer alan toplam değişim kontenjanları ile bir önceki yıla ilişkin değişim talebi 
ve gerçekleşen değişim oranları dikkate alınarak YÖK tarafından değerlendirilir. Bu değerlendirme 
sonucunda belirlenen tutarlar, Yürütme Kurulu kararı ile yükseköğretim  kurumları  hesaplarına  
aktarılır.  YÖK,  yükseköğretim  kurumları  arasında  gerçekleştirilecek  değişim protokollerinin 
Farabi Değişim Programının amaçlarına uygun, etkin ve verimli bir biçimde dağılımını sağlamak için 
gerekli tedbirleri alır.

ALTINCI BÖLÜM
Denetim
Denetim


MADDE 35 – (1) Farabi Değişim Programı kapsamında yapılan harcamalar 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanununa göre denetlenir. Kurumun iç denetimi sonucunda, programın bu Yönetmeliğe  
aykırı  hususlar içerdiğinin tespiti halinde, denetim sonucu, ilgili yükseköğretim kurumu 
tarafından YÖK’e iletilir.  YÖK tarafından ihtiyaç duyulması halinde ayrıca denetim yaptırılabilir. 
Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde, görevliler hakkında ilgili 
yükseköğretim kurumu tarafından genel hükümlere göre işlem yapılır.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler


Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik
MADDE  36  –  (1)    31/3/2006  tarihli  ve  26125  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanan  Türk  
Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişimine İlişkin Yönetmelik yürürlükten 
kaldırılmıştır.
Geçici hükümler
GEÇİCİ  MADDE  1  –  Farabi  Değişim  Programının  yürürlüğe  girdiği  2008-2009  eğitim-öğretim  
yılı  için YÖK, Farabi Değişim Programıyla ilgili tarihlerde değişiklik yapabilir.
Yürürlük
MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.